garantie en Retouren

Informatie rondom garantie & Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de winkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@lionswood.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

 Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing voor producten: 

 1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Hieronder valt maatwerk van meubels;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;

 Garantie

 1. Lions Wood garandeert gedurende 2 jaar de kwaliteit van de door Lions Wood geleverde en geproduceerde goederen.
 2. Indien de door Lions Wood verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
 3. Lions Wood mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de koper aan Lions Wood wordt teruggezonden teneinde opdrachtnemer in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Verzending van het opnieuw afgestelde, gerepareerde of vervangende product aan de koper komt voor rekening van Lions Wood.
 4. Afzonderlijke verkochte losse onderdelen worden niet gegarandeerd en worden zonder enigerlei aansprakelijkheid van opdrachtnemer verkocht.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lions Wood, de koper of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken worden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze worden ver- of bewerkt op een ander dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lions Wood geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, et cetera.

Identiteit ondernemer

Lions Wood

Goudsmid 38

2461LZ, Ter Aar

Info@lionswood.nl

085-5808195

KVK: 80121462

BTW: NL003008959B96

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan 

Lions Wood

Goudsmid 38

2461LZ, Ter Aar

Info@lionswood.nl

085-5808195

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                — Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en) 

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.